RSK Facebook

Poul Jeppesen har taget initiativ til at øge aktiviteterne i Vandplejeudvalget.

Udvalget består nu af: Poul Jeppesen, Jens Hagensen, Max Thomsen, Lars Hougaard, Daniel Rasmussen, Bjarke Dehli og Kåre Kjeldsen.

Arbejdsfelt. Alling Å – systemet og Gudenåen.

Målsætning. Sunde, selvreproducerende vandløb

Arbejdsopgaver. Tilsyn med vandløbene – fjerne spærringer og forureningskilder, pleje gydebanker, udlægge gydegrus.

Samarbejde med: Lodsejere, DTU- Aqua, Sportsfiskerforbundet, Ferskvandsfiskeriforeningen, kommunerne, GØF.

Vi vil her på siden løbende fortælle om aktiviteter.

I første omgang har vi delt gruppen op i mindre grupper, som hver især har ansvaret for et vandløb med tilhørende tilløb.

- Gudenåen/Thorup bæk

- Allingåen opstrøms Nybro / Skader Å (med tilløb)

- Rosenholm Å / Skørring Å (med tilløb)

Første aktivitet: At gennemgå vandløbene for at få et overblik over vandløbenes tilstand mht. gydeaktivitet, gydemuligheder, opvækstforhold osv. Formålet er at udpege nogle områder hvor forbedringer af gydemuligheder og opvækstforhold vil have potentiale. Da vi har begrænsede ressourcer, må vi kocentrere os om de strækninger som i dag ikke har den store aktivitet, men som med begrænset indsats kan forbedres betydeligt.

Status, maj 2013: Udvalgte vandløbsstrækninger er besigtiget i foråret 2013, og  ønsker for tiltag er formuleret. Flere aktiviteter kræver en del man-power, og den vil vi søge blandt RSK medlemmer og andre lokale, som har løst til at give en hånd med. Andre opgaver kræver støtte fra kommunerne, samt opbakning fra lodsejere. Forberedelse af planlagte aktiviteter er igangsat.

Næste aktivitet: Mange tiltag er for forbedring af gydemuligheder. Disse tiltag udføres bedst umiddelbart inden gydningen starter.

Aktiviteter, efteråret 2013: Spuling af gydegrus i Skørring å/Rosenholm å i Hornslet:

Bjarke havde lånt spuleudstyr, som skulle lette dagens arbejde med at løsne tilslammede gydebanker, så de igen kunne bruges til den snarlige gydning. Det skulle vise sig at være ekstremt effektivt, især da der var en del sand. Der var ikke meget vand i åen, og det var derfor svært at få det opspulede sand væk fra det løse grus. Men vi fik løsnet godt op, og så må naturen selv tage noget med sig næste gang der kommer en ordentlig byge, og der kommer strøm i åen.