Pressemeddelelse

Lyst- og Sportsfiskerforeninger langs Gudenåen støtter op om en genopretning af Gudenåen ved Tange.

Gudenåen er et stort og vidt forgrenet vandløbssystem som strækker sig fra Tinnet krat til Randers fjord. Gudenåen afvander et opland på mere end 2500 km2 og består af over 500 større og mindre vandløb. Hvad der sker ved Tange har betydning for hele systemet – både op- og nedstrøms. Det er derfor af afgørende betydning, at der bliver truffet den bedst mulige beslutning om fremtiden for Gudenåen ved Tange.

Gudenåen har potentiale til at blive et fantastisk vandløb med en rig og mangfoldig natur, og gennem de seneste år har foreninger langs Gudenåen lagt mange timer og penge i at gøre forholdene bedre, både opstrøms og nedstrøms for Tange Sø.Dette arbejde kan i værste fald være spildt hvis ikke der findes en løsning der tilgodeser hele Gudenåen og ikke kun en bevarelse af den kunstige opstemning ved Tange. Det her drejer sig om, at Danmarks længste vandløb skal have optimale forhold og at Danmark skal kunne opfylde EU-direktiverne.

Lyst- og sportsfiskerforeningerne har gennem længere tid arbejdet for at opnå enighed om en fælles løsning.
Derfor har 11 ud af 13 Lyst- og sportsfiskerforeninger langs hele Gudenåen valgt at støtte op om et forslag der sikrer en fuld genopretning af Gudenåens oprindelige forløb. Skulle det vise sig, at det ikke kan lade sig gøre at indfri ønsket om fuld genetablering af Gudenåen ved Tange, er det af afgørende betydning for foreningerne langs Gudenåen, at en løsning skaber fuld målopfyldelse af EU’s Vandramme- og Habitatdirektiv – også for Tange å.

Dette vil blive meddelt til den af Miljøministeren nedsatte arbejdsgruppe der skal afgive sin indstilling først i marts måned.Beslutningen om løsningen af spærringen af Gudenåen ved Tange Sø er så stor og vigtig, at det ud over lokale hensyn er et nationalt anliggende, at Gudenåen skal have optimale forhold og leve op til både EU’s Vandramme- og Habitatdirektiv. Der er tale om Danmarks længste vandløb og et helt unikt stykke natur med national betydning og kæmpe rekreativt potentiale, som vi nu kan få tilbage efter over 100 år i lænker.

Foreningerne har fuld tillid til at den af Miljøministeren nedsatte arbejdsgruppe kommer med den rette indstilling til Miljøministeren og at Ministeren herefter træffer den bedste løsning for Gudenåen.

På vegne af:
Brædstrup og Omegns Sportsfiskerforening
Fiskeriforeningen Gudenaa (Ry)
Gjern Fiskeriforening
Hadsten Lystfiskerforening
Langå Sportsfiskerforening
Lystfiskerforeningen AROS, Aarhus
Randers Sportsfisker Klub
Skanderborg Sportsfiskerforening
Skanderborg Lystfiskerforening
Vilholtklubben af 1960
Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Med venlig hilsen
Hans E. Nielsen
Tlf. 2521 5080

Godt nytår

Nyhedsbrev 2021

Velkommen til nyhedsbrevet fra Randers Sportsfisker Klub.
Dette nyhedsbrev afspejler meget godt året 2020 og situationen lige nu i skrivende stund.

For intet har været som normalt og er det fortsat ikke. COVID 19 har i den grad ændret vores hverdag. Derfor vil indholdet af dette nyhedsbrev ikke indeholde ret meget angående fremtidige arrangementer, da ingen har en chance for at kunne forudse situationen bare en uge frem i tiden. Bestyrelsen har derfor valgt at fokusere på den kommende generalforsamling.

Den er nemlig lidt vigtig mht bestyrelsens sammensætning.
Vi skal nemlig helst have lavet udskiftning på et par pladser. Normalt vil en sådan udmelding jo betyde, at folk holder sig langt væk af frygt for at komme i betragtning til bestyrelsen.

Men frygt ej. Vi har nemlig også styr på dette, så der faktisk på forhånd allerede er folk, der gerne vil stille op til bestyrelsen.
Vi havde derfor gennem det meste af efteråret en forventning om at kunne afholde generalforsamlingen i andre og større lokaler end vores nuværende.

Denne forventning er stille og roligt blevet skudt i sænk i løber af december, og nu er der i hvert fald ingen, der kan gennemskue, hvornår det igen bliver muligt at afholde en fysisk generalforsamling.

Havørred fanget (og genudsat) i november 2020 i Gudenåen (7.35kg/85cm)

Så kan vi som alle andre generalforsamlingen, men det løser jo ikke vores problem med at lave udskiftningen i bestyrelsen. Så derfor har bestyrelsen truffet det ”anderledes” valg at gennemføre en generalforsamling via SKYPE. Og ja. Det er absolut ikke uden udfordringer, men vi mener faktisk, at fordelene opvejer ulemperne: Med til vores beslutning hører også det faktum, at vi til vores generalforsamlinger sjældent er flere end 10 medlemmer flere end selve bestyrelsen. Endvidere indstiller bestyrelsen til uændret kontingent, og vi har heller ingen forslag til generalforsamlingen.


Vi skulle have e-mail på alle medlemmer, men hvis I er nogen, der ikke har givet RSK deres e-mail, så må I gerne sende en besked til kassereren.

Vær venlig at logge jer på senest kl.18:55.

Generalforsamling 2021

Tirsdag 26. januar kl.19:00 på Skype Dagsorden:

1: Valg af dirigent(mødeleder)

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse af regnskabet

4: Orientering fra diverse udvalg

5: Indkomne forslag.

Årets vinderfisk

6: Fastsættelse af kontingent i flg. § 3.

7. Valg i flg. § 4.

På valg til bestyrelsen er flg.:

Jan Hyllested– Genopstiller

Carsten L. Hansen – Genopstiller

Jens Degenkolv – Genopstiller

Kasper Stjernegaard – Ønsker ikke genvalg til bestyrelsen men vil evt. stille op som suppleant

Endvidere ønsker Jens Salling at stoppe nu før tid.

Endvidere valg af to suppleanter

Ørredfonden:

Per Hørdum og Poul Jeppesen

Revisorer:

Jens Hagensen og Preben Nielsen

Eventuelt

8. Evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 10 dage før generalforsamlingen.

Ny hjemmeside
Klubben har pr. 1.1.2021 skiftet hjemmeside udbyder.
Derfor er vi begyndt forfra på siden, og der vil her i begyndelsen være ting, der endnu ikke er kommet på. Især fordi vi er lidt udfordret af sygdom i bestyrelsen. Men der arbejdes ihærdigt på sagen. Vi håber med den nye side både at få en billigere løsning men frem for alt også en løsning, hvor det vil være lettere for bestyrelsen at oprette nyheder og lign. Der må vi nemlig indrømme, at det ikke har været lige let med den gamle.

Vi vil gerne have en mere dynamisk hjemmeside, der faktisk også bruges til noget fornuftigt.

Fangstindrapportering
Bestyrelsen har overvejet flere løsninger, men er kommet frem til, at den mest fornuftige løsning hedder fangstjournalen og er udviklet af DTU Aqua.

Bestyrelsen har mulighed for at trække data på klubbens medlemmers fangst og på den måde få overblik over fangsterne. At vi så støtter videnskaben, er blot en yderligere fordel.

Vi vil beskrive fangstjournalen mere udførlig på vores hjemmeside i løbet af kort tid. DTU skriver selv følgende: ” Registrer dine fisketure og giv videnskaben en hånd med vigtig viden om vores fiskebestande. DTU’s Fangstjournal gør det samtidig nemt at holde styr på egne fangster og tilhørende billeder. Du kan vinde præmier, “prale” med fangster samt se hvad andre fanger og “praler” med. Du kan også sagtens holde dine fangster og fiskepladser hemmelige.

Opret dig selv som bruger, og du kan begynde at registrere dine fisketure med det samme!

Link til fangstjournalen: https://fangstjournalen.dtu.dk/

Geddetur/laksetur
Nu skrev jeg ganske vist tidligere, at vi ikke ville planlægge for aktiviteter i den nærmeste fremtid grundet COVID 19.
Her er der dog en undtagelse.

Vi afholder derfor en klubtur efter gedder søndag d.14. marts, hvor vi mødes på vores stykke ved Gudenåen (Ulstrup) kl.09:00. Klubben giver to rundstykker pr. mand (smurte og pakket i enkeltposer) Drikkevarer medbringer folk selv.

Gedde fanget i Gudenåen på flue (5+kg)

Vi snakker som udgangspunkt om en geddetur, men hvis laksene allerede er kommet, kan der naturligvis også fiskes efter dem.
Vi kan efter al sandsynlighed kun være 10 personer samlet, så derfor gælder det normale, at dem der først melder sig til, kommer med. Tilmelding på aktiviteten der oprettes på klubbens facebookside eller alternativt på formand@randerssportsfiskerklub.dk

Fisketider i vore vande

Allingåen: 1. marts – 15. november. Begge dage inkl.

Gudenåen: 16. januar – 15. november. Begge dage inkl.

Nedfaldsfisk er fredet i klubbens fiskevande og skal straks genudsættes uanset tilstand.

Godt fiskeår 2021.

Jan Hyllested

Formand Randers Sportsfisker Klub