Klubbens love

Klubbens love

§ 1

Stk. 1

Klubbens navn er Randers Sportsfisker Klub. Hjemmehørende i Randers kommune. Det er klubbens formål gennem film, instruktion/undervisning , fælles ture o.s.v. at give medlemmerne indsigt i forskellige former for fiskeri , og gennem aktiviteter og fællesskabet at styrke medlemmers evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet ” . Endvidere vil klubben skaffe medlemmerne adgang og gode betingelser til godt fiskevand. Den samarbejder med andre klubber for bevarelse og ophjælpning af ørredbestanden i Gudenåen, Randers Fjord og andre fiskevande som klubben har eller får fiskeret over.

Stk. 2

Det er den til enhver tid siddende bestyrelse der tegner Randers Sportsfisker Klub.

Adgang til klubbens bankkonti administreres af formanden og kassereren.

§ 2

I klubben kan optages mænd såvel som kvinder. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Et medlem som viser utilbørlig optræden, kan udelukkes af klubben.

Hvis bestyrelsen beslutter at udelukke et medlem, skal denne afgørelse prøves ved førstkommende generalforsamling, hvor medlemmet har møde og taleret.

Medlemmer og gæster deltager i klubbens arrangementer på eget ansvar og risiko.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved generalforsamlingsbeslutning. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 3

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet opkræves for ét helt år og skal være betalt senest d. 15. januar i det år det gælder. Restanter slettes efter d. 1. marts. Medlemmer i restance er udelukket fra at bruge klubbens faciliteter.

§ 4

Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Der vælges to suppleanter. Desuden vælges der to revisorer og en revisorsuppleant. Bestyrelsen afgår skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv straks efter generalforsamlingen og nedsætter de nødvendige udvalg. Bestyrelsen kan, hvis den skønner det nødvendig, supplere et udvalg med et eller flere medlemmer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsens underskrift på klubbens vegne, er fuldt forpligtende for klubben, også ved pantsætning af klubbens faste ejendom.

§ 5

Ved bestyrelsesmøder kan beslutninger kun tages, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand.

I tilfælde af stemmelighed har formanden, eller i hans fravær næstformanden, den afgørende stemme. Forhandlingsprotokollen føres for hvert bestyrelsesmøde og generalforsamling.

§ 6

Generalforsamlingen holdes hvert år i januar måned (1.gang 2007 Red.) og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i klubinformation.

1.         Valg af dirigent.

2.         Formandens beretning.

3.         Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.         Orientering fra klubbens udvalg

5.         Indkomne forslag.

6.         Fastsættelse af kontingent i flg. § 3.

7.         Valg i flg. § 4.

8..         Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og stemmeafgivning. Hvis ét medlem ønsker afstemning, er dette afgørende. Generalforsamlingen er højeste myndighed.  Dens afgørelse er inappelapel – også for domstolene. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst en tredjedel af medlemmerne stiller krav herom. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Procedure for vedtægtsændringer: For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves det at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.

Bestyrelsen fastsætter regler for driften og benyttelsen af klubhus og øvrige faciliteter i Gjerrild. Bestyrelsen vælger husinspektør og udarbejder regler for de forskellige fiskevande.

§ 8

Ophævelse af klubben kan ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

For at ophævelsen skal være gyldig, skal mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemme derfor.

Ved eventuel ophævelse af klubben skal klubbens formue anvendes i andre fiskeklubber der er omfattet af folkeoplysningsloven.

Særlige bestemmelser

Angående driften af huset i Gjerrild henviser bestyrelsen til § 7 og den til enhver tid gældende husorden.

Det er medlemmerne forbudt at drive fiskeri med vod, glib, garn af enhver art eller lyster på klubbens arealer, ejede eller lejede.

Påtale vil kunne ske i henhold til § 2.

Til foreningens medlemmer har man ladet fremstille klubemblemer, der sælges til medlemmer for en af bestyrelsen fastsat pris. 

Bestyrelsesmedlemmer vil få tildelt forgyldt klubemblem som forbliver ejendom.

Lovene er revideret og optrykt i februar 1965, Maj 1971, november 1979, november 1987, juni 1988, oktober 1990, november 1994, november 2000, november 2002, november 2005, januar 2008, januar 2014 og januar 2019.